Türkiye'de İlk Darbe                                                       


İLK ASKERİ DARBEMİZ; BAB-I ALİ BASKINI 23 Ocak 1913'günü olmuştu. Enver Bey, beyaz atına binmiş Cağaloğlu'na çıkmış ve yanında bir grup fedaisi ile birlikte hükümet binasını ablukaya almıştı. Enver Paşa fedaileri ile birlikte hükümet konağına daldı, çıkan arbadede içinde yaverlerin ve güvenlik memurlarının da bulunduğu 12 görevli öldürüldü! Nazırlar toplantı halindeydi, baskın ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu, o güne kadar alışılmış bir durum değildi.

Harbiye Nazırı Nazım Paşa baskıncılara karşı koymaya kalkınca, İttihatçıların ünlü tetikçisi Yakup Cemil tarafından vurularak öldürüldü.

84 yaşındaki Sadrazam Kamil Paşa için önüne konan istifa dilekçesini imzalamaktan başka yapacak bir şey yoktu artık.

Binbaşı En v er Bey, Kamil Paşanın istifa mektubunu cebine koyar koymaz doğru Padişah Mehmet Raşat'ın yanına koştu. Kamil Paşa'nın İstifa dilekçesini ve kendi adamları Mahmut Şevket Paşa'nın da yeni kabinesini onay için padişaha sundu.
Olayları bu noktaya getiren süreç taa 23 Temmuz 1908'de başlamıştı. Enver Paşa liderliğindeki 'İttihat Terakki güçleri'! Abdülhamit'e başkaldırmış ve anayasayı yeniden yürürlüğe koydurarak Meclisi Mebusan'ı açtırmaya zorlamıştı. Baskılara direnemeyen Abdülhamit kendinden istenenleri yapmış, 23 Aralık 1876 da kendisi tarafından ilan edilen ama 7 ay sonra yine kendisi tarafından askıya alınan ve 31 yıldır askıda bulunan Anayasayı yeniden yürürlüğe koymuştu.

Seçim için hazırlıklar tez zamanda başlamıştı. Seçim yarışına giren iki parti vardı; İttihat Terakki partisi ile Ahrar Partisi. Yapılan seçimleri İttihat Terakki kazandı, hem de 366 sandalyeli Meclisi Mebusan'ın 365 sandalyesini kazanarak. 1 Sandalye ise Bağımsız bir mebusundu. Seçimlerin tamamlanmasının ardından 17 Aralık 1908'de meclis de oluşturulmuştu. Artık İttihat Terakki demek, Osmanlı demekti.

1912'ye gelindiğinde ortam oldukça gerilmişti. Önce Trablusgarp maglübiyeti, Arkasından Balkanlardaki karışıklıklar her şeyi altüst etmişti. Artık Meşrutiyetin ilan günlerindeki mutlu hava dağılmış, homurtular yükselmeye başlamıştı. Bu tarihe kadar süren iktidar, 18 Ocak günü Sadrazam Sait Paşa'nın istifasıyla sona erdi.

İttihat Terakki iktidarından İngilizler de hoşnut değildi. İttihatçılar sürekli Almanlar ile yakın temasta olmuşlar, kamu ihalelerini de Alman şirketlerine vermişlerdi. İttihatçıları gözden düşürmenin bir yolu bulunmalıydı. İttihatçıların başı zaten ard arda gelen savaş malubiyetleri nedeniyle dertteyken bir de İngilizlerin menfi propagandaları baş göstermişti. İngiliz destekli her türlü basın yayın aracı ile Osmanlı halkına; "İttihatçılara oy vermeyin, çünkü bunların hepsi mason!" deniyordu.

1700 lü yıllardan itibaren masonluğun koruyuculuğuna soyunan ve tüm dünyaya yayılması için her türlü çabayı sarfeden İngilizlerden gelen böyle bir menfi propaganda söylemi oldukça ilginçti tabi ki.

1912 Ocak ayında yeni seçim dönemi başlamıştı. İttihat Terakki'nin karşısında artık dağılan Ahrar Partisinin yerine 1911 de kurulan Hürriyet ve İtilaf Partisi vardı. Hürriyet ve İtilaf Partisi İttihat ve Terakki'yi en büyük düşman kabul etmiş ve onunla mücadelede her yolu mubah saymıştı. Kim bilir, belki de Mütareke döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinin işgal güçlerine yakın durması, ne pahasına olursa olsun İttihatçıların kökünü kazımak içindi.

Neyse, İttihatçılar iktidarı kolay kolay bırakmaya niyetli değildi. Taraftarları azalmış olsa da her türlü asker ve sivil bürokratik güç ellerindeydi. 1912 seçimleri neredeyse açık oy-gizli tasnif yöntemi ile ifade edilecek tarzda baskılar altında sonuçlandı ve İttihat Terakki iktidarı elinde tutmayı başardı. 4 May ıs'da yeni meclis açıldı.

Ancak durum beklendiği gibi gitmedi. Artık İttihat Terakki içindeki sivil taraftar da durumdan rahatsızlık duymaya başlamış ve partiden kopmalar hızlanmıştı. İttihat Terakki, kala kala bir ordu partisi olarak kalmıştı. Parti içindeki kaynamalar, yeni kabinenin çok geçmeden istifası ile sonuçlandı; 5 Ağustos 1912'de henüz üç aylık olan yeni meclis de feshedildi. Yeniden seçim hazırlıklarına girişildi. Halk artık adil seçimlerin yapılması arzusundaydı. Seçim hazırlıklarına başlandı ama o sırada patlak veren Balkan Harbi, seçimlere gidilmesini engelledi.

Balkan Savaşının başlamasının ardından Padişah tarafından sadrazamlığa Hürriyet ve İtilaf Partisinin adamı Kamil Paşa getirildi. Artık iktidar olan, Hürriyet ve İtilaf Partisiydi...

Balkan Harbi Osmanlı ordusu için kötü bir sınav olur. Şevket Süreye Aydemir "Enver Paşa" adını verdiği üç ciltlik eserinde bu savaşın tüm detaylarını vermiş ve buradaki bilgilere göre, Osmanlı ordu yönetimi, yiyecek, giyecek ve cephane gibi levazımat ve lojistik destekte başarısız olduğundan, askerler açlıktan ve olumsuz hava şartlarından etkilenerek güç kaybetmiş, açlıktan ölenler olduğu gibi, mermisi kalmayan tüfeğini yollarda bırakarak kaçan askerler olmuştu. Anlaşılan İttihat Terakki mensubu subaylar, siyasete verdikleri önemi asli görevlerine vermemişler, dünyaca bilinen Türk ordusunu acınacak hale düşürmüşlerdi. Elbette bunun hesabı sorulmalıydı.

İttihat Terakki erkanı subaylar da bunun yanlarına kalmayacağına, hesabının kendilerinden sorulacağına emin olmuş olmalılar ki, Bab-ı Ali Baskınını gerçekleştirerek iktidarı yeniden ellerine geçirmeyi zorunlu gördüler. Böylece tarihimize Bab-ı Ali baskını denen vak'ayı armağan ettiler! Sadece Bab-ı Ali Baskını vakasını armağan etmekle kalmadılar, aynı zamanda bir geleneği de armağan ettiler. Sandıkta kaybedileni, darbe ile geri alma geleneğini!